1. Schriftelijk

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, wordt onder “schriftelijk” tevens elektronisch dataverkeer verstaan, zoals berichtenverkeer per e-mail of internet.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes die zijn gesloten met Usolars, alsmede alle rechtshandelingen die daarop betrekking hebben. Deze algemene voorwaarden vormen een integraal onderdeel van de koopovereenkomst. Elke verwijzing naar de koopovereenkomst houdt tevens een verwijzing in naar deze algemene voorwaarden, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt.

2.2. Afwijking algemene voorwaarden

Van de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen. In geval van tegenstrijdigheid, tussen de bepalingen van deze algemene voorwaarden en de koopovereenkomst, prevaleert de koopovereenkomst.

2.3. Nietig

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en zal deze nietige of vernietigde bepaling automatisch worden geacht te zijn vervangen (een) nieuwe bepaling(en), die rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).

3. Totstandkoming koopovereenkomst

3.1. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en offertes van Usolars zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn gebaseerd op de bij de eventuele (offerte-)aanvraag van de consument en de door hem verstrekte gegevens.

3.2. Afwijzing

Usolars behoudt zich het recht voor om een aanvraag voor een zonnestroomsysteem zonder opgaaf van redenen af te wijzen en/of deze slechts in behandeling te nemen onder aanvullende voorwaarden. Usolars behoudt zich het recht voor om, voorafgaand aan het sluiten van de koopovereenkomst ten aanzien van de consument, een kredietwaardigheidscontrole te laten uitvoeren. De consument dient gegevens en informatie volledig en naar waarheid op te geven. Indien op enig moment blijkt dat de consument gegevens of informatie niet volledig en/of naar waarheid heeft opgegeven, kan Usolars de koopovereenkomst ontbinden.

3.3. Koopovereenkomst

Voordat een koopovereenkomst tot stand kan komen, dient de consument het door Usolars verstrekte orderformulier betreffende de verkoop van het zonnestroomsysteem volledig en naar waarheid in te vullen, te accorderen en (digitaal) naar Usolars te retourneren.

3.4. Totstandkoming

De koopovereenkomst komt vervolgens tot stand zodra de consument een bestelling geplaatst heeft, onder de ontbindende voorwaarden dat (i) de consument de (eventuele) aanvullende voorwaarden niet accepteert (art. 3.2), dat (ii) uit de (eventuele) kredietwaardigheidscontrole bezwaren voor Usolars volgen de koopovereenkomst aan te gaan (art. 3.2), en/of dat (iii) de consument gegevens en informatie niet volledig en naar waarheid heeft opgegeven (art. 3.2 en 3.3). Een ontbindende voorwaarde dient binnen 14 dagen na totstandkoming van de koopovereenkomst ingeroepen te worden, bij gebreke waarvan de koopovereenkomst onvoorwaardelijk tot stand is gekomen.

3.5. Aansprakelijkheid

In het geval dat de koopovereenkomst aan de zijde van de consument door méér dan één persoon is gesloten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen de consument aan Usolars verschuldigd is uit welke hoofde dan ook.

3.6. Montage

De koopovereenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de montage van het zonnestroomsysteem binnen drie maanden na het in artikel 3.4 bedoelde moment plaatsvindt, ongeacht aan welke partij de overschrijding van die termijn te wijten is. In geval van overschrijding zal Usolars een nieuwe offerte aan de consument verstrekken.

4. Schouwing

4.1. Kosteloos

Usolars zal na de totstandkoming van de koopovereenkomst zoals bepaald in artikel 3.4 kosteloos een schouwing van de woning (laten) uitvoeren. De schouwing kan zowel ter plaatse als op afstand gebeuren. Indien uit de schouwing blijkt dat het zonnestroomsysteem niet (volledig) op de woning past, kunnen partijen ieder afzonderlijk de koopovereenkomst na de schouwing kosteloos opzeggen, onverminderd het recht van de consument op grond van artikel 5 en het recht van Usolars op grond van artikel 7.5. Onder ‘niet passen’ in de zin van dit artikel 4.1 wordt uitsluitend verstaan de situatie dat:

4.1.1. Fysiek & Technisch

het zonnestroomsysteem fysiek of technisch niet op de woning past of er minder zonnepanelen op het dak blijken te passen dan overeengekomen in de koopovereenkomst;

4.1.2. Meerwerk

teneinde het plaatsen van het zonnestroomsysteem mogelijk te maken meerwerk nodig is; en/of

4.1.3. Zichtbaar

kabels van het zonnestroomsysteem hinderlijk zichtbaar zullen zijn.

4.2. Loze leiding

Indien bij de schouwing blijkt dat geen loze leiding aanwezig is, zal bij montage de kabel van het zonnestroomsysteem naar de meterkast door het traphuis of aan de buitenzijde van de Woning naar beneden worden gevoerd. Afwerking gebeurt dan door middel van een kabelgoot of -pijp. Hier zal altijd in overleg met de consument naar de meest wenselijke oplossing worden gezocht.

4.3. Draagkracht dak

Ter voorkoming van discussie: aan de uitkomst van de schouwing of aan het oordeel van Usolars dat het dak (de woning) kennelijk niet ongeschikt is en het zonnestroomsysteem past, kan de consument geen rechten ontlenen. Usolars controleert uitdrukkelijk niet de staat of de draagkracht van het dak. De chouwing is geen bouwkundige of technische keuring van de staat van het dak of van de woning, maar slechts een inschatting of het zonnestroomsysteem (volledig) op de woning past en of de montage mogelijk is.

4.4. Verzetten schouwing

Indien de schouw ter plaatste geschiedt, kan de consument deze daartoe gemaakte afspraak tot zeven (7) kalenderdagen voor de geplande schouwdatum kosteloos verzetten. Hierna zijn de door Usolars in dat kader gemaakte kosten voor rekening van de consument. Usolars is derhalve niet verplicht de consument te waarschuwen voor onjuistheden in de opdracht en/of voor gebreken en ongeschiktheid van zaken en informatie afkomstig van de consument, zoals onder meer de staat, draagkracht van de woning en het dak daarvan.

5. Herroepingsrecht zonnestroomsysteem

5.1. Toepassing

Dit artikel is uitsluitend van toepassing op koopovereenkomsten die gesloten zijn op afstand of buiten de verkoopruimte.

5.2. Herroepingstermijn

De consument heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende de wettelijke herroepingstermijn van veertien (14) kalenderdagen. Voornoemde termijn van veertien (14) dagen gaat in op de dag na inontvangstneming van het zonnestroomsysteem door of namens consument.

5.3. Manier van ontbinding

Teneinde gebruik te maken van diens herroepingsrecht dient de consument daartoe binnen de herroepingstermijn zoals bedoeld in artikel 5.2 contact op te nemen met Usolars via de op de website van Usolars aangegeven wijze.

5.4. Crediteren

Zodra het geretourneerde zonnestroomsysteem door Usolars is ontvangen, of zodra de consument heeft aangetoond dat hij het aan Usolars heeft geretourneerd, zal Usolars het door consument betaalde bedrag binnen veertien (14) kalenderdagen terugbetalen.

5.5. Maatwerk

Het herroepingsrecht is uitgesloten indien het zonnestroomsysteem naar de specificaties van de consument is vervaardigd (maatwerk).

5.6. Kosten

Aan het inroepen van het herroepingsrecht zijn voor de koop van het zonnestroomsysteem voor de consumenten geen kosten verbonden, behoudens wanneer de levering al heeft plaatsgevonden. In dat geval zijn de kosten voor de consument € 249,– (inclusief btw) per zonnepaneel voor de demontage en verwijdering van het zonnestroomsysteem. Demontage wordt uitsluitend door Usolars uitgevoerd. Artikel 11.6 is van toepassing.

5.7. Zorgvuldigheid

Tijdens de herroepingstermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het zonnestroomsysteem evenals meegeleverde (verpakkings)materialen en documentatie.

5.8. Testen

De consument is gerechtigd om het zonnestroomsysteem binnen de herroepingstermijn te beoordelen en te testen op dezelfde manier zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

5.9. Waardevermindering

De consument is aansprakelijk voor handelen dat verder gaat dan nodig om het zonnestroomsysteem te testen conform artikel 5.8. Gebruik dat verder gaat dan het testen als bedoeld in artikel 5.8. leidt ertoe dat Usolars gerechtigd is de eventuele waardevermindering van het zonnestroomsysteem als gevolg van dit handelen op de consument te verhalen.

5.10. Aantasting

In geval van herroeping op grond van dit artikel 5 is Usolars niet verplicht om muren, plafonds of andere zaken die door de montage en/of de verwijdering van het zonnestroomsysteem zijn aangetast, in de oorspronkelijke staat te herstellen. Hieronder wordt tevens de verkleuring van dakpannen verstaan.

6. Risico en eigendom

6.1. Risico

Het risico voor het Zonnestroomsysteem gaat over op de Consument bij inontvangstneming van het Zonnestroomsysteem door of namens de Consument.

6.2. Eigendom

Usolars behoudt zich de eigendom van het door haar geleverde zonnestroomsysteem voor totdat de volledige koopsom door de consument is voldaan.

7. Levering en montage

7.1. Montage

De montage van het zonnestroomsysteem vindt uitsluitend plaats door of in opdracht van Usolars, volgens de geldende voorschriften. Usolars bepaalt welk type materiaal voor (de onderdelen van, zoals onderconstructie, bekabeling, etc.) het zonnestroomsysteem worden gebruikt.

7.2. Indicatief

Door Usolars afgegeven termijnen voor levering en montage zijn altijd indicatief en kunnen daarom niet worden aangemerkt als fatale termijnen. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid (zoals ziekte van de monteur) of kan het mogelijk zijn dat de monteur vanwege de weersomstandigheden niet veilig het dak van de woning kan betreden. Hoewel Usolars zich zal inspannen de opgegeven termijnen voor levering en montage te halen en de montage plaats te laten vinden op het afgesproken moment, is zij niet aansprakelijk voor eventueel door de consument als gevolg van het niet halen van een termijn geleden schade of uitblijven van montage geleden schade. Usolars biedt geen compensatie voor tevergeefs opgenomen vrije dagen, gemiste omzetten/winsten, etc.

7.3. Verzetten

De consument kan tot zeven (7) kalenderdagen voor de montage de afspraak kosteloos verzetten. Hierna zijn de door Usolars in dat kader gemaakte kosten voor rekening van de consument.

7.4. Extra kosten

Indien bij de (geplande) montage van het zonnestroomsysteem op de woning blijkt dat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens of informatie heeft verstrekt (bijv. over zijn woning, dak, de hoofdaansluiting, internetaansluiting en/of elektrische installatie) waardoor de montage niet plaats kan vinden of dient te worden afgebroken, of indien een extra bezoek nodig is, is Usolars gerechtigd om de door haar gemaakte kosten bij consument in rekening te brengen.

7.5. Opschorting

Usolars kan de montage beëindigen of de uitvoering daarvan opschorten, zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn indien (ondanks de schouwing ter plaatse of op afstand) tijdens de montage blijkt dat het Zonnestroomsysteem naar het oordeel van Usolars (toch) niet op de Woning geïnstalleerd kan worden, indien meerwerk nodig is, indien de montage niet op een veilige manier uitgevoerd kan worden, of indien de montage al dan niet vanuit technisch oogpunt onverstandig is. De door Usolars gemaakte kosten voor de geplande montage bij de Consument zijn voor haar rekening, tenzij de beëindiging het gevolg is van een tekortkoming van de Consument.

7.6. Medewerking

De consument zal de monteur alle mogelijke medewerking verlenen die nodig is voor de uitvoering van de montage- en installatiewerkzaamheden, hieronder wordt in ieder geval verstaan dat de locatie van montage veilig, opgeruimd, schoon en goed bereikbaar is en (de onderdelen van) het zonnestroomsysteem deze locatie ook kan respectievelijk kunnen bereiken.

7.7. Geen aansprakelijkheid

Usolars is niet aansprakelijk voor schade aan het dak (of de woning of andere eigendommen van de consument) of gebreken in de montage (geleverde arbeid), tenzij deze het directe gevolg is van een fout van Usolars of de monteur en deze gemaakt is tijdens de montage van het zonnestroomsysteem. De aansprakelijkheid van Usolars voor de hier bedoelde schade en gebreken wordt “installatiegarantie” genoemd. De installatiegarantie vervalt in ieder geval tien jaar na dag van montage.

7.8. Wel aansprakelijkheid

Indien Usolars aansprakelijk is voor schade aan de woning als gevolg van de montage, is de consument verplicht Usolars en diens monteur daarvan te informeren en in de gelegenheid te stellen de schade eerst zelf te beoordelen en te herstellen.

8. Verplichtingen van Usolars

8.1. Garantie

Indien de consument gebreken aan het zonnestroomsysteem die onder de garantie vallen (of waarvoor Usolars aansprakelijk is) tijdig heeft gemeld aan Usolars, zal Usolars binnen redelijke termijn voor de benodigde reparatie (of vervanging) zorgdragen indien de storing of het defect onder de garantie zoals bepaald in artikel 11 valt.

8.2. Herstel

Usolars kan bij eventuele vervanging of herstel van (onderdelen van) het zonnestroomsysteem een ander dan het oorspronkelijk door haar geleverde merk en/of model van (de losse onderdelen van) het zonnestroomsysteem leveren, mits dit wat betreft prestaties ten minste gelijkwaardig is. Usolars garandeert niet dat identieke producten en materialen geleverd of gebruikt worden.

8.3. Datum van uitvoer

Alle door Usolars uit te voeren werkzaamheden, zoals service en reparatie, schouwing en montage, vinden plaats van op afgesproken tijdstip. Bij omstandigheden die het noodzakelijk maken om werkzaamheden te verrichten buiten de normale werkuren kunnen de door Usolars extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht aan de consument.

8.4. Oplevering

Usolars draagt zorg voor oplevering van een werkend zonnestroomsysteem. Van een “werkend zonnestroomsysteem” is sprake indien:

8.4.1. de zonnepanelen zoals in de koopovereenkomst overeengekomen zijn gemonteerd;

8.4.2. de omvormer is aangesloten op het lichtnet en in staat is om wisselstroom te produceren.

8.5. Opbrengstmonitoring

Indien “online opbrengstmonitoring” tevens deel uitmaakt van de koopovereenkomst, dan maakt dit onderdeel uit van het zonnestroomsysteem waarop de consument op grond van de koopovereenkomst recht heeft. Het niet werkend opleveren van de online opbrengstmonitoring functionaliteit op de dag van montage, staat echter niet in de weg aan het bestaan van een “werkend zonnestroomsysteem”. Mocht de online opbrengstmonitoring functionaliteit op de dag van montage niet werkend worden opgeleverd, dan zal hiervoor een nieuwe afspraak worden gemaakt met de consument. De door Usolars gemaakte kosten voor de nieuwe afspraak zijn voor haar rekening, tenzij de noodzakelijkheid van de nieuwe afspraak het gevolg is van een tekortkoming van de consument (bijvoorbeeld omdat de consument niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 9.1.2).

8.6. Verantwoordelijkheid

Nadat de online opbrengstmonitoring werkend is opgeleverd, is Usolars niet verantwoordelijk voor latere gebreken of storingen in de online opbrengstmonitoring, al dan niet als gevolg van wijzigingen in (i) de internetaansluiting (zoals o.a. provider, type aansluitingen, wifi) en/of (ii) randapparatuur (zoals o.a. modem, router). 9. Verplichtingen van de Consument

9.1. Verplichting

De consument verplicht zich om:

9.1.1. te beschikken over een hoofdmeter die energie kan terug leveren. Voor informatie over geschiktheid of vervanging van de meter kan de consument terecht bij zijn netbeheerder. Usolars zal waar mogelijk hierin ondersteunen, maar is nimmer aansprakelijk voor eventuele gemiste opbrengsten of gemaakte kosten door, of het niet goed functioneren van de hoofdmeter;9.1.2. te beschikken over een internetaansluiting (o.a. Wifi, LAN, werkende poorten op zijn modem of router) die de mogelijkheid biedt het zonnestroomsysteem (de omvormer) daarop aan te sluiten;

9.1.3. ervoor te zorgen dat het dakdeel waarop het zonnestroomsysteem wordt geplaatst in goede constructieve staat is en geen gebreken vertoont op het moment van plaatsing van het zonnestroomsysteem. Hieronder wordt minimaal begrepen dat het dakbeschot en de dakbedekking niet rot zijn of anderszins in een slechte staat verkeren;

9.1.4. ervoor te zorgen dat er geen asbest aanwezig is op de locatie waar het zonnestroomsysteem zal worden geplaatst;

9.1.5. ervoor te zorgen dat hij/zij tijdens de levering respectievelijk montage van het zonnestroomsysteem aanwezig is;

9.1.6. het zonnestroomsysteem overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken;

9.1.7. te zorgen voor het reguliere onderhoud en het schaduwvrij houden van het zonnestroomsysteem, waarbij de consument te allen tijde op zorgvuldige wijze en als een goed huisvader met het zonnestroomsysteem dient om te gaan;

9.1.8. maatregelen te nemen tegen (on)gedierte zoals o.a. vogels, insecten, knaagdieren, etc. die zich bij het zonnestroomsysteem begeven, en eventuele

nesten te (laten) verwijderen;

9.1.9. de werking van het zonnestroomsysteem minimaal iedere zeven (7) dagen te controleren via de online opbrengstmonitoring dan wel via de omvormer;

9.1.10. de gebruiksaanwijzing(en) door of namens Usolars verstrekt stipt op te volgen;

9.1.11. gebreken aan het zonnestroomsysteem terstond en in ieder geval binnen 14 dagen na ontdekking aan Usolars te melden;

9.1.12. voor zover van toepassing, ervoor te zorgen dat hij tijdig de beschikking heeft over de voor de montage, installatie en het onderhoud van het Zonnestroomsysteem benodigde goedkeuringen, toestemmingen en vergunningen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de voorafgaande toestemming van verzekeraars, hypotheekverstrekkers, overheidsinstanties buren, (mede-) eigena(a)r(en) zoals huisgeno(o)t(en) en/of levenspartners dan wel goedkeuring c.q. vergunning ten behoeve van het plaatsen van het zonnestroomsysteem;

9.1.13. een afdoende aantal reserve dak- en nokpannen gereed hebben en aan Usolars ter beschikking stellen ten behoeve van de montage van het zonnestroomsysteem. Usolars is niet aansprakelijk voor de beschadiging of het tenietgaan van (reserve) dak- en nokpannen als gevolg van de montage.

9.2. Schade

De eventuele schade die voortvloeit uit het niet tijdig ontdekken van een gebrek aan het zonnestroomsysteem (en het aldus niet opwekken van stroom) zijn voor risico en rekening van de consument.

9.3. Nakoming

Indien de consument zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst niet nakomt, vervallen alle door Usolars verleende garanties, onverminderd de rechten van Usolars volgens de koopovereenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet.

10. Koopsom en betaling

10.1. De koopsom

De Koopsom is bepaald in de koopovereenkomst.

10.2. Montagevergoeding

In de montagevergoeding zijn (uitsluitend) het eventueel plaatsen van een extra groep in de meterkast, het gebruik van materialen en onderdelen en eventuele kleine noodzakelijke bouwkundige voorzieningen niet inbegrepen.

10.3. Meerwerk

Indien sprake is van meerwerk bovenop de koopsom is Usolars gerechtigd om dit bij de consument in rekening te brengen. Meerwerk zal naar aanleiding van de schouw door Usolars aan de consument worden medegedeeld voorafgaand aan montage. Ter voorkoming van twijfel zij vermeld dat eventueel minderwerk niet tot vermindering van de koopsom en/of verrekening met meerwerk.

10.4. Verschuldigd

De consument is 50% van de totale koopsom verschuldigd op het moment dat er akkoord wordt gegeven op een offerte. Usolars zal de consument voorgaande aan de montage een factuur sturen die de consument binnen twee (2) dagen nadat het zonnestroomsysteem werkend is opgeleverd dient te voldoen. Dit betreft 50% van de totale koopsom.

10.5. Annuleren offerte

Mocht de consument nadat het akkoord heeft gegeven op de offerte en de aanbetaling van 50% hebben gedaan het opdracht als nog willen annuleren, dan heeft Usolars recht om de gedeeltelijke betaling te houden.

10.6. Aanpassingen

Usolars heeft het recht haar prijzen en tarieven aan te passen. Dergelijke aanpassingen zijn niet van toepassing op reeds gesloten koopovereenkomsten. De consument heeft geen recht op schadevergoeding of compensatie indien Usolars haar prijzen of tarieven aanpast.

11. Garanties

11.1. Indicatie

Door Usolars op haar website, in de offerte, koopovereenkomst, correspondentie of elders vermelde of geschetste opbrengst- en besparingsmogelijkheden van het zonnestroomsysteem zijn altijd indicatief. De consument kan daar geen rechten aan ontlenen. Afhankelijk van het door de consument gekozen zonnestroomsysteem kunnen verschillende garanties van derden op de werking van (de onderdelen van) het zonnestroomsysteem van toepassing zijn, zoals een garantie van de fabrikant.

11.2. 10 jaar

Usolars garandeert dat het zonnestroomsysteem gedurende 10 jaar vanaf de datum van montage aan de koopovereenkomst beantwoordt, tenzij er sprake is van normale slijtage, het zonnestroomsysteem niet op een juiste manier gebruikt is, niet goed onderhouden is, door schade van buitenaf, of door de consument zelf kapot gemaakt of beschadigd is. Dit wordt product garantie genoemd. Welke aanvullende fabrieksgaranties op een bepaald zonnestroomsysteem van toepassing zijn, staat vermeld in de koopovereenkomst onder verwijzing naar de specifieke voorwaarden en uitsluitingen van de leverancier. De consument kan rechtstreeks jegens Usolars aanspraak maken op de (eventuele) fabrieksgarantie van de fabrikant. Usolars verleent geen aanvullende garanties dan vermeld in dit artikel en de installatiegarantie vermeld in art. 7.7, onverminderd het bepaalde in artikel 11.5.

11.3. Besparingsmogelijkheden

De opbrengst van het zonnestroomsysteem (en daarmee onder andere ook eventuele besparingen voor de consument) is mede afhankelijk van diverse externe factoren waar Usolars geen invloed op heeft, zoals onder andere (maar niet beperkt tot wijzigende energieprijzen, weersomstandigheden, zonne-uren, groei van flora en/of verbouwingen door derden of de consument zelf die schaduw werpen op het zonnestroomsysteem, enzovoorts. Voorts kunnen besparingsmogelijkheden beïnvloed worden door nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving (zoals onder andere, maar niet beperkt tot de regeling die bekend staat als de “salderingsregeling” en eventuele opvolgende regelingen, of de btw teruggaveregeling). Usolars is niet aansprakelijk jegens de consument anwege verminderde of tegenvallende opbrengsten en besparingen, al dan niet als gevolg van voornoemde externe factoren of nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving. De opbrengsten en besparingen en daarmee de vraag of deze al dan niet tegenvallen worden over een termijn van ten minste 5 jaar bepaald.

11.4. Herstelwerkzaamheden

Usolars herstelt gebreken, storingen en/of defecten aan het zonnestroomsysteem waar zij aansprakelijk voor is binnen redelijke termijn.

11.5. Non-conformiteit

Eventuele garanties zoals bedoeld in dit artikel doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die aan de consument toekomen in het geval van non conformiteit van het zonnestroomsysteem (hetgeen betekent dat het zonnestroomsysteem niet aan de koopovereenkomst beantwoordt).

11.6. Vervallen garantie

Indien de consument zelf of een derde het zonnestroomsysteem demonteert, verplaatst, herstelt, verandert of wijzigt, vervallen alle door Usolars verleende garanties, productgarantie en installatiegarantie en is Usolars niet aansprakelijk voor enige gebreken aan, of schade aan of veroorzaakt door het zonnestroomsysteem.

11.7. Nadelige gevolgen

Eventuele wijzigingen in of aan de woning, zoals o.a. aan het dak of het stroomnetwerk, die worden toegepast na montage van het zonnestroomsysteem door Usolars, kunnen nadelige gevolgen hebben voor het Zonnestroomsysteem, bijv. voor de installatie, veiligheid, garantie, levensduur, opbrengst van het onnestroomsysteem (en daarmee onder andere ook eventuele besparingen voor de Consument). Usolars is niet aansprakelijk jegens de Consument voor degelijke nadelige gevolgen of schade als gevolg daarvan.

12. Btw-service

12.1. Teruggave BTW

De btw die de consument verschuldigd is bij de aanschaf en montage van het zonnestroomsysteem kan onder bepaalde voorwaarden worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Usolars biedt in dat kader een extra service aan, waarbij zij de teruggave van btw voor de consument uit handen neemt (de “Btw-service”).

De btw-service maakt geen onderdeel uit van de koopovereenkomst. Voor wat betreft de aan deze extra service verbonden voorwaarden wordt verwezen naar de website van Usolars. Usolars garandeert niet dat de consument recht heeft of houdt op teruggave van btw, of dat de Belastingdienst tot uitkering overgaat. De (nadere) voorwaarden die van toepassing zijn op de btw- service zijn vermeld op www.usolars.nl.

13. Aansprakelijkheid

13.1. Verzekering

De aansprakelijkheid van Usolars op grond van de koopovereenkomst of uit enige andere hoofde jegens de consument is beperkt tot de bedragen waarop Usolars op grond van de door haar afgesloten verzekeringen aanspraak kan maken.

13.2. Nieuwe of gewijzigde wetten

Usolars is niet aansprakelijk voor schade (bijvoorbeeld door verminderde besparingen) van de consument als gevolg van nieuwe of gewijzigde wet- en

regelgeving.

13.3. Tekortschieting consument

Usolars is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het tekortschieten van de consument in zijn verplichtingen onder de koopovereenkomst, waaronder in het bijzonder dient te worden begrepen het niet voldoen van de consument aan zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden), dan wel schade die het gevolg is van door de consument aan Usolars verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

13.4. Opzet of grove schuld

Niets in de koopovereenkomst en deze algemene voorwaarden beperkt evenwel de aansprakelijkheid van Usolars veroorzaakt door diens opzet of grove schuld.

14. Wijzigingen

14.1 Gerechtigdheid

Usolars is gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, met dien verstande dat een wijziging pas in werking treedt op het moment dat deze door de consument is aanvaard. Bekendmaking van een wijziging vindt plaats door middel van een schriftelijke, dan wel telefonische kennisgeving.

14.2 Executieve wijziging

Indien vanuit overheidswege veranderingen plaatsvinden in de wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen fiscale wijzigingen omtrent zonnestroomsystemen, dan heeft Usolars het recht de (uitvoering van de) koopovereenkomst eenzijdig te wijzigen voor zover dit nodig is voor om de koopovereenkomst te laten aansluiten bij de geldende wet- en regelgeving.

14.3 Akkoordverklaring

De consument verklaart zich hierbij akkoord met de op grond van artikel 14.2 benodigde wijzigingen van de koopovereenkomst.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Koopovereenkomst

Op de koopovereenkomst en de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen

Eventuele geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de koopovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden worden voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats van Usolars, tenzij partijen na het ontstaan van het geschil anders overeenkomen of tenzij dwingend recht anders bepaalt.

16. Contact

Bedrijfsnaam: Universe Solar Systems VOF

Handelsnaam: Usolars

Adres: Dostalstraat 64-15, 5011 LA Tilburg, Nederland

KvK: 86461397

Btw: NL863975276B01

Bankrekeningnummer: NL 59 ABNA 0 112 43 68 54

Telefoonnummer: +31 6 21 40 69 31

E-mail: info@usolars.nl

Website: www.usolars.nl